featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Kunstblock Tour

Het Rotterdamse kunstkwar­tier heeft zich van­af de ja­ren ‘90 ont­wik­keld tot een cul­tu­re­le hot­s­pot, met een uit­ge­spro­ken, he­den­daag­se sfeer. Kunst­block heeft een ac­tie­ve rol in de straat en door krach­ten te bun­de­len kun­nen we bij­zon­de­re pro­jec­ten re­a­li­se­ren, zo­als de Kunst­block Tour.

Wij wer­ken graag op maat en in over­leg kan de Kunst­block Tour ge­com­bi­neerd wor­den met een an­der pro­gram­ma­on­der­deel van Kunst­block. Voor re­ser­ve­rin­gen, meer in­for­ma­tie, een pro­gram­ma­voor­stel op maat of een of­fer­te neem je vrij­blij­vend con­tact op.

De Kunst­block Tour word je aan­ge­bo­den door Kunst­block. Het sa­men­wer­kings­ini­ti­a­tief van de kunst­in­stel­lin­gen in en rond­om de Wit­te de With­straat: CBK Rotterdam, MAMA, TENT Rotterdam, V2_ Lab voor de Instabiele Media, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie.