featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof
featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof

VR 8 DE­CEM­BER: STRAAT­PER­FOR­MAN­CE, IS­SUE WREST­LING (COO­L­STOF)

Als on­der­deel van Coo­l­stof pre­sent WORM op 8 de­cem­ber Is­sues Wrest­ling – een pu­bliek event waar­bij er wordt ge­wor­steld met maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men. Is­sue Wrest­ling gaat op een speel­se ma­nier maat­schap­pe­lij­ke kwes­ties aan. Hier­mee wordt een al­ter­na­tief po­di­um ont­wik­keld voor maat­schap­pe­lijk de­bat. Dit de­bat heeft vaak een grim­mig ka­rak­ter en te­gen­stel­lin­gen wor­den voor­al be­ves­tigd zon­der dat par­tij­en el­kaar lij­ken te na­de­ren. Tay­lor, de buurt­be­wo­ners en WORM wil­len on­der­zoe­ken of een speels schouw­spel zo­als een show wor­stel­wed­strijd, met her­ken­ba­re pro­ble­men uit de buurt, aan een soort op­luch­ting kan bij­dra­gen en kan die­nen als re­fe­ren­tie­punt voor ver­volg­ge­sprek­ken. Is­sue Wrest­ling wordt mede mo­ge­lijk ge­maakt met fi­nan­ciële bij­dra­gen van het CBK, Ge­meen­te Rot­ter­dam, Kunst­block en WORM en de in­zet van buurt­be­wo­ners en on­der­ne­mers uit Cool/​Kunst­kwar­tier.

Is­sue Wrest­ling (by Na­ta­s­ha Tay­lor), vr 8 dec, 18.00 t/​m 20.30 uur, gra­tis tij­dens de Kunstavond (18.00 t/​m 21.00 uur), WORM en op de Wit­te de With­straat, website Coolstof