featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de Kunstblock-inst­el­lin­gen: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary ArtV2_ en WORM/UBIK/Slash Gallery/Wunderbar/Performance Bar.

De Kunst­avond is elke vrij­dag ge­o­pend, van 18.00-21.00 uur. De Kunst­block Tour vindt plaats tus­sen 19.00-20.00 uur, bei­den zijn gra­tis en re­ser­ve­ren is niet no­dig. Start­punt voor de tour: ba­lie Wit­te de With/​TENT, Wit­te de With­straat 50. Schuin aan de over­kant van de straat be­vindt zich voor de dag­hap of het feest­je de Wun­der­bar en de Per­for­man­ce Bar, aan de Boom­gaards­straat 71/​69. Goed om te we­ten is dat alle kunst­in­stel­lin­gen slechts op 1 mi­nuut lo­pen van el­kaar lig­gen!